2020
Shaotang Song‡, Na Guo‡, Xinzhe Li, Guangwu Li, Yohei Haketa, Mykola Telychko, Jie Su, Pin Lyu, Zhizhan Qiu, Hanyan Fang, Xinnan Peng, Jing Li, Xinbang Wu, Ying Li, Chenliang Su, Ming Joo Koh, Jishan Wu, Hiromitsu Maeda, Chun Zhang, and Jiong Lu*

J. Am. Chem. Soc. 2020, doi.org/10.1021/jacs.0c05337
Zejun Li‡, Xiuying Zhang‡, Xiaoxu Zhao‡, Jing Li‡, Tun Seng Herng, Haomin Xu, Fanrong Lin, Pin Lyu, Xinnan Peng, Wei Yu, Xiao Hai, Cheng Chen, Huimin Yang, Jens Martin, Jing Lu, Xin Luo, A. H. Castro Neto, Stephen J. Pennycook, Jun Ding, Yuanping Feng, and Jiong Lu*

Advanced Materials, 1, 907645, 2020
Jie Su, Mykola Telychko, Shaotang Song, Jiong Lu*.

Angewandte Chemie 132, 2–14, 2020
Chuanhao Yao,+ Cong-Qiao Xu,+ In-Hyeok Park, Meng Zhao, Ziyu Zhu, Jing Li, Xiao Hai, Hanyan Fang, Yong Zhang, Gennevieve Macam, Jinghua Teng, Lin Li, Qing-Hua Xu, Feng-Chuan Chuang, Junpeng Lu, Chenliang Su,* Jun Li,* and Jiong Lu*

Angewandte Chemie 132, 2–9, 2020
2019
Mykola Telychko†, Jie Su†, Aurelio Gallardo†, Yanwei Gu, Jesús I. Mendieta-Moreno, Dongchen Qi, Anton Tadich, Shaotang Song, Pin Lyu, Zhizhan Qiu, Hanyan Fang, Ming Joo Koh, Jishan Wu*, Pavel Jelínek*, Jiong Lu* .

Angewandte Chemie 131, 18764–18770, 2019
Zhizhan Qiu†, Maxim Trushin†, Hanyan Fang†, Ivan Verzhbitskiy, Shiyuan Gao, Evan Laksono, Ming Yang, Pin Lyu, Jing Li, Jie Su, Mykola Telychko, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jishan Wu, A. H. Castro Neto, Li Yang, Goki Eda, Shaffique Adam, Jiong Lu*.

Science Advances, 5, eaaw2347, 2019
Jie Su†, Mykola Telychko†, Pan Hu†, Gennevieve Macam†, Pingo Mutombo, Hejian Zhang, Yang Bao, Fang Cheng, Zhi-Quan Huang, Zhizhan Qiu, Sherman J. R. Tan, Hsin Lin, Pavel Jelínek4*, Feng-Chuan Chuang*, Jishan Wu,* and Jiong Lu*

Science Advances 5, eaav7717, 2019
Jiong Lu*†, Hsin-Zon Tsai†, Alpin N. Tatan†, Sebastian Wickenburg, Arash A. Omrani, Dillon Wong, Alexander Riss, Erik Piatti, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Vitor M. Pereira* and Michael F. Crommie*.

Nature Communications 10, 477 (2019)
Huinian Zhang†, Jing Li†, Shibo Xi, Yonghua Du, Xiao Hai, Junying Wang, Haomin Xu, Gang Wu, Jia Zhang*, Jiong Lu* and Junzhong Wang*.

Angewandte Chemie 131,15013–15018, 2019
2018
Kai Leng, Ibrahim Abdelwahab, Ivan Verzhbitskiy, Mykola Telychko, Leiqiang Chu, Wei Fu, Xiao Chi, Na Guo, Zhihui Chen, Zhongxin Chen, Chun Zhang, Qing-Hua Xu, Jiong Lu, Manish Chhowalla, Goki Eda and Kian Ping Loh*

Nature Material 17, 908–914 (2018)
H.Yan†, X. Zhao†, N. Guo†, Z. Lyu, Y. Du, S. Xi, R. Guo, C. Chen, Z. Chen, W. Liu, C. Yao, J. Li, S. J. Pennycook, W. Chen, C. Su*, C. Zhang*, J. Lu*, Nature Commum. Accepted
Y. Liu, J. N. B.Rodrigues, Y. Z. Lu, L. Li, A. Carvalho, M. Yang, E. Laksono, J. Lu, Y. Bao, H. Xu, S. J. R. Tan, Z. Qiu, C. H. Sow, Y. P. Feng, A.H.Castro Neto, S. Adam*, J. Lu* and K. P. Loh*, Nature Nanotech. 2018
Z. Wang, C. Fan, Z. Shen, C. Hua, Q. Hu, F. Sheng, Y. Lu, H. Fang, Z. Qiu, J. Lu, W. Liu, Y. Huang, Z. Xu, D.W. Shen and Y. Zheng, Nature Commum. 2018
2017
Z. Qiu†, H. Fang†, Al. Carvalho, A. S. Rodin, Y. Liu, S. J. R. Tan, M. Telychko, P. Lv, J. Su, Y. Wang, A. H. Castro Neto, J.Lu*

Nano Lett., 17 (11), 6935-6940, (2017) (†:Equal contribution)
Y.Liu†, Z.Qiu†, A. Carvalho†, Y.Bao,H.Xu, S.J.R.Tan,W.Liu,A.H.Castro Neto, K.P.Loh*,and J.Lu*

Nano Lett., 17 (3), 1970-1977, 2017 (†:Equal contribution)
2016
S. Wickenburg†, J. Lu†*, J. Lischner, H.Z. Tsai, A. A. Omrani, A. Riss, C. Karrasch, A. Bradley, H. S. Jung, R. Khajeh, D. Wong, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Zettl, A.H.C. Neto, S. G. Louie,*, and M. F. Crommie* Nature Commum., 13553 (2016) (†:Equal contribution; *: corresponding author)
H. Xu, S. Liu, Z. Ding, S. J. R. Tan, K. M. Yam, Y. Bao, C. T. Nai, M.F. Ng, J. Lu, C. Zhang & K. P. Loh* Nature Commum., 12904 (2016)
Before 2015
J. Lu, K. Zhang, X.F. Liu, H. Zhang, T.C. Sum, A.H. Castro Neto, K.P. Loh Nature Commum. 4, 2681 (2013)
J. Lu, A. H. Castro Neto, K.P. Loh Nature Commum. 3, 823 (2012)
C.L. Su, M. Acik, K. Takai, J. Lu, S. Hao, Y. Zheng, P.P. Wu, K.P. Loh et al. Nature Commum. 3, 823 (2012)
J. Lu, P.S.E. Yeo, C.K. Gan, P. Wu, K.P. Loh Nature Nanotech. 6, 247 (2011)
To Top