2019
Mykola Telychko†, Jie Su†, Aurelio Gallardo†, Yanwei Gu, Jesús I. Mendieta-Moreno, Dongchen Qi, Anton Tadich, Shaotang Song, Pin Lyu, Zhizhan Qiu, Hanyan Fang, Ming Joo Koh, Jishan Wu*, Pavel Jelínek*, Jiong Lu* . Angew. Chem. 2019, DOI: 10.1002/anie.201909074

Mykola Telychko, Jiong Lu*. Nano Materials Science (just accepted) DOI 10.1016/j.nanoms.2019.10.005
Zhizhan Qiu†, Maxim Trushin†, Hanyan Fang†, Ivan Verzhbitskiy, Shiyuan Gao, Evan Laksono, Ming Yang, Pin Lyu, Jing Li, Jie Su, Mykola Telychko, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jishan Wu, A. H. Castro Neto, Li Yang, Goki Eda, Shaffique Adam, Jiong Lu* . Science Advances, 5, eaaw2347, 2019
Jie Su†, Mykola Telychko†, Pan Hu†, Gennevieve Macam†, Pingo Mutombo, Hejian Zhang, Yang Bao, Fang Cheng, Zhi-Quan Huang, Zhizhan Qiu, Sherman J. R. Tan, Hsin Lin, Pavel Jelínek4*, Feng-Chuan Chuang*, Jishan Wu,* and Jiong Lu,* Science Advances 5, eaav7717, 2019
Jiong Lu*†, Hsin-Zon Tsai†, Alpin N. Tatan†, Sebastian Wickenburg, Arash A. Omrani, Dillon Wong, Alexander Riss, Erik Piatti, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Vitor M. Pereira* and Michael F. Crommie*. Nature Communications 10, 477 (2019)
Huinian Zhang†, Jing Li†, Shibo Xi, Yonghua Du, Xiao Hai, Junying Wang, Haomin Xu, Gang Wu, Jia Zhang*, Jiong Lu* and Junzhong Wang*. Angewandte Chemie 131,15013–15018, 2019
Jing Li, Wei Liu, Cheng Chen, Xiaoxu Zhao, Zhizhan Qiu, Haomin Xu, Feng Sheng, Qifeng Hu, Yi Zheng, Stephen J Pennycook, Chenliang Su*, Jiong Lu* . J. Mater. Chem. A, 10.1039/C9TA04643G, 2019 (Emerging Investigators Issue in JMCA)
Wei Yu, Jing Li, Tun Seng Herng, Zishen Wang, Xiaoxu Zhao, Xiao Chi, Wei Fu, Ibrahim Abdelwahab, Jun Zhou, Jiadong Dan, Zhongxin Chen, Zhi Chen, Zejun Li, Jiong Lu, Stephen J Pennycook, Yuan Ping Feng, Jun Ding, Kian Ping Loh. Advanced Materials, 1903779, 2019
Jialin Zhang, Songtao Zhao, Mykola Telychko, Shuo Sun, Xu Lian, Jie Su, Anton Tadich, Dongchen Qi, Jincheng Zhuang, Yue Zheng, Zhirui Ma, Chengding Gu, Zehua Hu, Yi Du, Jiong Lu, Zhenyu Li, Wei Chen*. Nano Lett. 9b01796, 2019
Xinzhe Li, Yiyun Fang, Jun Wang, Bin Wei, Kun Qi, Hui Ying Hoh, Qiaoyan Hao, Tao Sun, Zhongchang Wang, Zongyou Yin, Yupeng Zhang, Jiong Lu, Qiaoliang Bao*, Chenliang Su*. Small 1902427, 2019
2018
Kai Leng, Ibrahim Abdelwahab, Ivan Verzhbitskiy, Mykola Telychko, Leiqiang Chu, Wei Fu, Xiao Chi, Na Guo, Zhihui Chen, Zhongxin Chen, Chun Zhang, Qing-Hua Xu, Jiong Lu, Manish Chhowalla, Goki Eda and Kian Ping Loh*, Nature Material 17, 908–914 (2018)
H.Yan†, X. Zhao†, N. Guo†, Z. Lyu, Y. Du, S. Xi, R. Guo, C. Chen, Z. Chen, W. Liu, C. Yao, J. Li, S. J. Pennycook, W. Chen, C. Su*, C. Zhang*, J. Lu*, Nature Communications 9, 3197 (2018)
Y. Liu, J. N. B.Rodrigues, Y. Z. Lu, L. Li, A. Carvalho, M. Yang, E. Laksono, J. Lu, Y. Bao, H. Xu, S. J. R. Tan, Z. Qiu, C. H. Sow, Y. P. Feng, A.H.Castro Neto, S. Adam*, J. Lu* and K. P. Loh*, Nature Nanotech. 2018
H. Wu, C. Su,* R. Tandiana, C. Liu, C. Qiu, Y. Bao, J. Wu, Y. Xu, J. Lu, D. Fan, and K. P. Loh*, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57 , 1–6
Jing Li,† Cheng Chen,†, Shule Liu, Junpeng Lu, Wei Peng Goh, Hanyan Fang, Zhizhan Qiu, Bingbing Tian, Zhongxin Chen, Chuanhao Yao, Wei Liu, Huan Yan, Ying Yu, Dan Wang, Yewu Wang, Ming Lin, Chenliang Su,* and Jiong Lu*, Chem. Mater. 2018, 30, 2742−2749 (†:Equal contribution)
Z. Wang, C. Fan, Z. Shen, C. Hua, Q. Hu, F. Sheng, Y. Lu, H. Fang, Z. Qiu, J. Lu, W. Liu, Y. Huang, Z. Xu, D.W. Shen and Y. Zheng, Nature Commum. 2018
S. J. R. Tan, I. Abdelwahab, L. Chu, S. M. Poh, Y. Liu, J. Lu and K. P. Loh, Adv. Mater. 2018, 1704619.
2017
Z. Qiu†, H. Fang†, Al. Carvalho, A. S. Rodin, Y. Liu, S. J. R. Tan, M. Telychko, P. Lv, J. Su, Y. Wang, A. H. Castro Neto, J.Lu* Nano Lett., (2016) (†:Equal contribution)
Y.Liu†, Z.Qiu†, A. Carvalho†, Y.Bao,H.Xu, S.J.R.Tan,W.Liu,A.H.Castro Neto,K.P.Loh*,and J.Lu* Nano Lett., (2016) (†:Equal contribution)
2016
S. Wickenburg†, J. Lu†*, J. Lischner, H.Z. Tsai, A. A. Omrani, A. Riss, C. Karrasch, A. Bradley, H. S. Jung, R. Khajeh, D. Wong, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Zettl, A.H.C. Neto, S. G. Louie,*, and M. F. Crommie* Nature Commum., 13553 (2016) (†:Equal contribution; *: corresponding author)
H. Xu, S. Liu, Z. Ding, S. J. R. Tan, K. M. Yam, Y. Bao, C. T. Nai, M.F. Ng, J. Lu, C. Zhang & K. P. Loh* Nature Commum., 12904 (2016)
Y. Bao, M. Yang, S. J. R. Tan, Y. Liu, H. Xu, W. Liu, C. T. Nai, Y. P. Feng, J. Lu, and K. P. Loh* J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (42), pp 14121–14128
H. J. Velasco Jr., L. Ju, D. Wong, S. Kahn, J. Lee, H. Tsai, C. Germany, S. Wickenburg, J. Lu, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. Zettl, F. Wang, and M. F. Crommie* Nano Lett., 2016, 16 (3), pp 1620–1625
2015
H. Tsai, A.A. Omrani, S. Coh, H. Oh, S. Wickenburg, Y. Son, D. Wong, A. Riss, H.S. Jung, G.D. Nguyen, G.F. Rodgers, A.S. Aikawa, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. Zettl, S.G. Louie,*, J. Lu,*, M.L. Cohen,*, and M.F. Crommie* ACS Nano, 2015, 9 (12), pp 12168–12173 (*: corresponding author)
C.T. Nai, J. Lu, K. Zhang, and K.P. Loh J. Phys. Chem. Lett. 6 (21), pp 4189–4193 (2015)
A.J. Bradley, M.M. Ugeda, F.H. Jornada, D.Y. Qiu, W. Ruan, Y. Zhang, S. Wickenburg, A. Riss, J. Lu, S.K. Mo, Z. Hussain, Z.X. Shen, S. G. Louie, M. F. Crommie Nano Lett. 5, 2594, (2015)
N. Nerngchamnong, H. Wu, K. Sotthewes, Y. Li, L. Cao, M. Roemer, J. Lu, K. P. Loh, C. Troadec, H.J.W. Zandvliet, C. A. Nijhuis Langmuir 30, 13447 (2015)
Before 2015
J. Lu, L.C. Gomes, R.W. Nunes, A.H. Castro Neto, K.P. Loh, Nano letters 14, 5133 (2014)
Y. Bao, H. Xu. J. Lu. K.P. Loh J. Am. Chem. Soc. 136, 12041 (2014)
A. Riss, S. Wickenburg, L. Z. Tan, H.Z. Tsail, J. Lu, M.F. Crommie et. al ACS Nano 8, 5395-5401 (2014)
J. Lu, K. Zhang, X.F. Liu, H. Zhang, T.C. Sum, A.H. Castro Neto, K.P. Loh Nature Commum. 4, 2681 (2013)
J. Lu, P.S.E. Yeo, Y. Zheng, H. Xu, C.K. Gan, M.B. Sullivan, A.H. Castro Neto, K.P. Loh J Am. Chem. Soc. 135, 2368 (2013)
J. Lu, K.P. Loh Angewandte Chemie 51, 13521 (2013)
J. Lu, Y. Bao, C.L. Su, K.P. Loh ACS nano 7, 8350 (2013)
Y. Zheng, C.L. Su, J. Lu, K.P. Loh Angewandte Chemie 52, 8708-8712 (2013)
J. Lu, A. H. Castro Neto, K.P. Loh Nature Commum. 3, 823 (2012)
C.L. Su, M. Acik, K. Takai, J. Lu, S. Hao, Y. Zheng, P.P. Wu, K.P. Loh et al. Nature Commum. 3, 823 (2012)
J. Lu, P.S.E. Yeo, Y. Zheng, Z. Yang, Q.L. Bao, C.K. Gan, K.P. Loh ACS nano 6, 944 (2012)
J. Lu, Y. Zheng, A. Sorkin, K.P. Loh Small 8, 3728-3732 (2012)
Y. Wang, W.C. Lee, K.K. Manga, P.K. Ang, J. Lu, Y.P. Liu, C.T. Lim, K.P. Loh Adv. Mater. 31, 4285 (2012)
J. Lu, P.S.E. Yeo, C.K. Gan, P. Wu, K.P. Loh Nature Nanotech. 6, 247 (2011)
Y. Wang, Y. Zheng, X.F. Xu, E. Dubuisson, Q.L. Bao, J. Lu, K.P. Loh ACS Nano 5, 9927–9933 (2011)
L.F. Xie, X. Wang, J. Lu, Z.H. Ni, K.P. Loh, W. Chen et al. App. Phys. Lett. 98, 193113 (2011)
Y. Wang, X.F. Xu, J. Lu, M. Lin, Q.L. Bao, B. Özyilmaz, K.P. Loh ACS Nano 4, 6146-6152 (2010)
X.H. Chen, J.X. Yang, L.Y.X.C. Haley, J. Lu, F. Zhu, K.P. Loh. Organic Electronics 11, 1942-1946 (2010)
J. Lu, K.P. Loh, H. Huang, W. Chen, A.T.S. Wee Phys. Rev. B, 80, 113410 (2009)
J. Lu, K.P. Loh Chem. Phys. Lett. 468, 28-31(2009)
X.H. Chen, J.X. Yang, J. Lu, K.K. Manga, K.P. Loh, F. Zhu App. Phys. Lett. 95, 3237161 (2009)
To Top